I etap realizacji współfinansowany przez Fundację Carrefour

Opis programu Spichlerz Zdrowia

Program „Spichlerz Zdrowia” jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej.

Idea programu

  • wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowla bydła mięsnego,
  • zatrzymanie zapaści polskiej wsi, czego rozwiązaniem jest wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych.

Cały program skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego – pracujących w jednym z najuboższych rejonów w Unii Europejskiej.

Program powinien być realizowany w tym regionie z powodu nie wykorzystanych ogromnych terenów rolnych (udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej na terenie Polski południowej i wschodniej wynosi około 65% z czego ponad połowa może być przeznaczona pod uprawy ekologiczne).

Uzasadnienie realizacji programu

Zagwarantowanie podstaw egzystencji dla rodzin rolniczych (funkcja ekonomiczna)

Małe rodzinne gospodarstwa w drapieżnej strategii przemysłowego rolnictwa nie mają wyboru. Mogą przekształcić się w ekologiczne albo zostaną wyeliminowane z rynku i dotychczasowi ich właściciele będą zmuszeni do szukania innego źródła zarobku. Natychmiastowa realizacja programu „Spichlerz Zdrowia” umożliwi mieszkańcom terenów wiejskich posiadającym nieduże gospodarstwa godziwe żyć. Ich sukces będzie dobrym przykładem przenoszonym na inne gospodarstwa. Dzięki czemu liczba rolników wytwarzających najwyższej jakości produkty ekologiczne w naszym kraju zwiększy się.

Zachowanie żywotności obszarów wiejskich, pielęgnację tradycji i tożsamości kulturowej wsi, zapewnienie opieki najsłabszym członkom rodzin (funkcja społeczna)

Tereny z wytypowanych województw zamieszkują ludzie od pokoleń pracujący na roli. W dużej części regionu od wieków zajmowano się hodowlą bydła, którą w ostatnich 20 latach powszechnie zaprzestano. Dzięki realizacji programu tereny wiejskie odzyskają dawny blask, dorośli i młodzież mając dobrą alternatywę pozostaną w rodzinnych stronach i będą kultywować tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Zapewnienie bioróżnorodności, kreowanie zrównoważonego rozwoju, kształtowanie, pielęgnację i konserwację krajobrazu, ochronę środowiska (funkcja środowiskowa)

Ekologiczna produkcja owoców i warzyw wymaga stosowania nawożenia ekologicznym obornikiem, który powstaje tylko w ekologicznych gospodarstwach hodowlanych. Wcześniejsze prowadzenie chowu jest więc nieodzowne. Tworzenie i rozwój gospodarstw prowadzących ekstensywną hodowlę bydła mięsnego, poza bezpośrednimi korzyściami finansowymi z hodowli pozwoli też rozszerzyć działalność rolniczą w pilotażowych gospodarstwach o uprawy roślinne i przyczyni się do zmniejszenia powierzchni nieużytków.

Realizacja projektu bezsprzecznie wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską. Znaczna część gospodarstw znajdujących się na terenie Polski południowej i wschodniej to rodzinne gospodarstwa rolne (o średniej powierzchni około 10 ha), często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wydaje się najbardziej właściwa dla tego typu rolnictwa, ponieważ spełnia ono szereg jej założeń, a mianowicie:

  • jest dostarczycielem dóbr publicznych,
  • kształtuje środowisko społeczne,
  • łączy postęp technologiczny przy zachowaniu elementów tradycji,
  • jest atrakcyjna turystycznie,
  • realizuje produkcje żywności bezpiecznej,
  • charakteryzuje się regionalnym zróżnicowaniem procesu produkcji, produktu, czy stylu życia.

 

logo